Tor Sjödin

Tor Sjödin

Tor Sjödin är egen företagare och konsult med erfarenhet från många olika områden. Han brinner för marknadsnyttiga uppfinningar som kan rädda liv och förenkla tillvaron för människor. Tor Sjödin startade ett bolag som tillverkar en app som kan rädda liv i trafiken. Den heter iRezQ (uttalas I rescue). Fem snabba tips har bett honom dela med sig av sina tankar om vad han anser är viktigt när man sätter sina mål.

1. Målen är till för att stödja dig i din vardag med styrning och uppföljning av verksamheten. Målen hjälper alla i företaget att förstå verksamhetens inriktning och affärsplan och skall engagera till bättre prestationer. Med målstyrning, om den görs rätt, får man ett tydligare fokus för alla i organisationen. Mål skall fungera som sporrar för att uppnå nästa nivå. Bolag som inte strävar efter ständig förbättring får förr eller senare problem med sin verksamhet. Förbättring förutsätter att man har referensramar för var man står i sin verksamhet och på marknaden i förhållande till andra aktörer.

2. Ett bra mål är huvudsakligen till för att skapa gemenskap och förståelse för verksamheten. Både kunder och personal ska inkluderas i detta. Alla presterar då bättre och verksamheteten blir mätbar. Om man sätter mål som är alltför tuffa eller orealistiska kan medarbetarna tappa tron på sin ledning. Det är inte fel att sikta mot stjärnorna, men om man upptäcker att uppsatta mål inte går att uppnå med befintlig produkt, organisation, försäljningskanal, manskap etc. måste målen omvärderas, ändras och förankras på nytt för att behålla organisationens förtroende. Inom vissa segment som vård och omsorg är det svårt att sätta mätbara mål. Risken finns att de inkräktar på etik och moral.

3. Utan mål kan en verksamhet bli orolig. Det blir svårare för människor att sköta sina arbetsuppgifter och tillvaron kan ofta upplevas som otrygg. Det finns risk för att nyckelpersoner lämnar bolaget och det medför problem generellt. Utan mål blir det en nedåtgående spiral.

4. Vanliga misstag som företag gör är att ledningen har en för dålig omvärldsanalys och ser inte begränsningarna eller hoten (exempelvis NOKIA 2007). Innovationskraften i företaget är för låg. Övertro i marknadens rörlighet är ofta ett problem. De huvudsakliga målen måste sättas av ledningen. När väl ledningen har satt upp en verksamhets mål är det ofta svårt för övriga i organisationen att bryta ner och konkretisera på olika nivåer i en organisation. Jag menar att man uppnår bäst resultat om mål förankras i ledningsgrupper och på olika chefsnivåer. Genom att engagera och utmana personalen till att prestera, kan man få mer realistiska resultat och uppsatta mål blir lättare att nå.

5. Många ledare är bra på att sätta upp mål, men det kan vara bra att hyra in en resurs utifrån som hjälper till med inspiration och nya tankar i organisationen. Det är uppfriskande och inspirerande för alla. Försäkra er om att er verksamhet är tillräckligt innovativ och att ni har en så bra omvärldsbild som möjligt. Låt ledningen sätta upp huvudmålen, arbeta metodiskt och låt organisationen vara med och bestämma hur man ska gå tillväga för att nå uppsatta mål. En bra bild av marknaden och en bra omvärldsanalys är nyckelord för framgång.