Agneta+Oreheim

Basinkomstidén är egentligen inte ny, men är nu på stark frammarsch runt om i världen. I effektiviseringens, datoriseringens och robotiseringens tidevarv med övertalig personal som följd behövs ett nytänk gällande det ekonomiska systemet samt ett nytt sätt att definiera arbete.

1. En grundinkomst till alla
Basinkomst innebär att en grundinkomst delas ut till alla medborgare, ovillkorligt och utan krav på motprestation. En stor del av basinkomstfinansieringen är tänkt att ske genom att skrota alla existerande bidrag inklusive kostnaden för administration. Utöver detta kan avgift tas ut för dem som nyttjar våra gemensamma naturresurser, mark etcetera – en åtgärd som på sikt skapar mer varsamt nyttjande av jordens resurser.

2. Slutar inte alla att arbeta då?
Ingen behöver sluta arbeta – det är upp till var och en hur mycket man väljer att arbeta utöver denna bastrygghet. Som läget är nu arbetar många under hård press med mängder av ohälsoproblem till följd, som kostar samhället mycket pengar. En stor del av befolkningen ställs också utanför arbetsgemenskapen med meningslösa och ofta förnedrande ”åtgärder”. Många tvingas dessutom söka arbete som inte finns – och aldrig kommer att finnas. Den tekniska revolution som har skett och sker i syfte att befria människan från tunga arbeten leder till frihet – men det mänskliga medvetandet har uppenbarligen långt ifrån hängt med på denna utveckling ännu.

3. Basinkomst löser arbetslöshetsproblemet
Fortfarande höjs rop om ”arbete åt alla”, och arbetslinjen drivs av gammal vana, där förespråkarna verkar leva i en skyddad verkstad utan förmåga att uppfatta vad som sker i världen runtomkring. Synen på arbete måste ändras och följa med tiden. Basinkomst löser arbetslöshetsproblemet – lönearbete är inte det enda sättet att få inkomst. Reformen skulle istället skapa efterfrågan på mer arbetskraft, och gynna kreativ företagsamhet och entreprenörsanda.

4. En frihetsreform
Basinkomst är en frihetsreform som ökar människans frihet och oberoende. Det uppmuntrar människor till att ta ansvar för sitt eget liv och stimulerar olika former av skapande, kreativitet och arbete utanför traditionellt lönearbete. Ökad flexibilitet på arbetsmarknaden innebär fördelar för både arbetstagare och arbetsgivare. För arbetsgivare skall regelverket kring anställningar minska och för arbetstagaren innebär detta en frihet att lämna en arbetsgivare som missköter sig, eller erbjuder arbeten som känns moraliskt fel att utföra. Idén främjar demokrati och mänskliga rättigheter genom att människor genom den ekonomiska bastryggheten, blir friare att uttrycka sin mening på arbetsplatser och i samhället.

5. Basinkomst är en rättvisereform
Basinkomsten skapar ett samhälle med minskade inkomstklyftor, genom att omfördela resurser till dem som har det sämst ställt. Den negativa miljöpåverkan minskar då onödiga och direkt skadliga arbeten försvinner. Den ökade ekonomiska tryggheten skapar också på sikt minskad kriminalitet, missbruk och stressrelaterade sjukdomar. Prekariatet, ett namn myntat av ekonomiprofessor Guy Standing, syftar på en framväxande klass i vårt samhälle vars frustration av att vara ställd utanför samhällets trygghetssystem kan skapa oönskade och destruktiva konsekvenser i vårt samhälle, om vi fortsätter att negligera dessa medborgares existens och behov.

Införandet av basinkomst bidrar till ett mer harmoniskt samhälle för alla – ett liv värt att leva!

Agneta Oreheim, Riksdagskandidat och Språkrör för Partiet Enhet