Tips för ett coachande ledarskap

Foto: Stock

Tips för ett coachande ledarskap

Förändringar är en del av vår vardag i arbetslivet och något som vi generellt är ganska duktiga på här i Sverige. Mycket värde skapas och det bygger mycket på kompetens, ansvar och den enskilde medarbetarens förmåga att leverera resultat. För att detta ska lyckas fullt ut behöver man ett coachande ledarskap som motiverar, ger feedback, har en tydlig målstyrning, och som bygger på tillit samt öppenhet, säger Andreas Odhage som är coach och föredragshållare. Han inspirerar människor och företag till ett gott ledarskap och en vinnande företagskultur med trygga värderingar.
Här ger han tips till dig som vill utveckla det coachande ledarskapet.

1. Självkännedom är nyckeln till att känna andra 
Att lära känna sina egna värderingar är grunden till att förstå sitt eget handlande och agerande. Våra värderingar är de principer, generella uppfattningar och ståndpunkter som styr vårt beteende och motiverar samt driver oss. Att leva i enlighet med våra värderingar får oss att känna oss trygga och påverkar vår självkänsla. Genom att förstå sina egna värderingar blir det också lättare att förstå och ta reda på andras värderingar. Vad som driver och motiverar dem med andra ord, vilket innebär att man genuint måste bry sig om och vara nyfiken på sina medmänniskor.

Tips för ett coachande ledarskap

Foto: Privat

2. Ha tilltro 
Väldigt få av oss är beredda att villkorslöst kapitulera inför någon annans vilja. Vi vill göra saker på vårt vis, utifrån våra kunskaper och vi vill lära. Vi vill behärska vår egen situation. Coachning utgår alltid från tron på att vi människor har en inneboende kapacitet och begåvning för att själva lösa våra utmaningar. Coachens uppgift är att hitta motivationen och drivkraften. Vi människor har i princip alltid egna sätt, funderingar och idéer på hur man löser olika situationer. Genom att bry sig om andra utan att försöka styra eller värdera dem bygger man tillit. Då blir det också lättare att ge utmaningar, släppa sin egen kontroll och se människor växa. Har man förtroende för varandra vill man ogärna svika det. Man anställer inte smarta människor för att man ska tala om för dem vad de ska göra, man anställer dem för att de ska hjälpa en att nå de gemensamma målen.

3. Sätt tydliga mål och fokusera framåt 
I coachning fokuserar man på framtiden, inte på det som har skett. Vi rör oss ständigt framåt med tiden och kan således bara dra lärdom från det förflutna. Fokus ska ligga på lärande och att pröva nya vägar framåt. Som coach lyssnar man, ställer frågor, återkopplar och utmanar. Det gäller att stänga gapet mellan nuläge och önskeläge genom handling. Gör önskeläget tydligt med mål och hitta syftet med att nå dit så ökar sannolikheten samt lusten hos människor att nå dem. Att göra rätt saker är mycket viktigare än att göra rätt.

4. Utveckla andra och väx själv som människa 
När man förstår andras värderingar, handlingar och vad som motiverar dem samt deras mål blir det enklare att se hur deras bidrag kan kopplas till organisationens mål och värderingar. Med ömsesidigt förtroende är det också lättare att utmana personer och se dem växa och lära med sina handlingar för att nå målen. När man får andra att växa så utvecklas man själv och man blir aldrig fullärd. När man tänker mer på andra kommer andra att tänka mer på dig.

5.  Lev som du lär och var tydlig med vad du vill 
När man är tydlig med sin vision, med vad som behöver göras och själv visar samt gör de rätta sakerna blir det enklare för andra att göra det samma. Var alltid trogen till ditt ord och lev i enlighet med dina värderingar. Att våga, vilja och välja är viktigt om man vill vara tydlig i sitt ledarskap. Tänk på att göra rätt saker alltid är viktigare än att göra rätt. Framför allt ska man tänka på att man aldrig är ensam, även de mest framgångsrika ledarna har mentorer, förebilder och coacher för att hjälpa, stötta och utmana en till att växa som person.

Skribent:

Dela dessa tips på sociala medier